ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Chersodoma antennaria (Wedd.) Cabrera

 
Asteraceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chersodoma antennaria
Chersodoma antennaria
Chersodoma antennaria
Chersodoma antennaria

Chersodoma candida Phil.

 
Asteraceae 26 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chersodoma candida
Chersodoma candida
Chersodoma candida
Chersodoma candida

Chersodoma jodopappa (Sch. Bip.) Cabrera

 
Asteraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chersodoma jodopappa
Chersodoma jodopappa