ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

സിർസിയം വൾഗറെ
Asteraceae 12,952 10,046 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cirsium vulgare
Cirsium vulgare
Cirsium vulgare
Cirsium vulgare