ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cordyline australis Hook. f.

 
Asparagaceae 29 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cordyline australis
Cordyline australis
Cordyline australis
Cordyline australis