ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cordyline australis Hook. f.

 
Asparagaceae 20 1 നിരീക്ഷണം
Cordyline australis
Cordyline australis
Cordyline australis
Cordyline australis