ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Coriandrum sativum L.

മല്ലി
Apiaceae 1,676 1,471 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coriandrum sativum
Coriandrum sativum
Coriandrum sativum
Coriandrum sativum