ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f.

 
Asteraceae 14 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cotula australis
Cotula australis
Cotula australis
Cotula australis

Cotula coronopifolia L.

 
Asteraceae 330 281 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cotula coronopifolia
Cotula coronopifolia
Cotula coronopifolia
Cotula coronopifolia

Cotula mexicana (DC.) Cabrera

 
Asteraceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cotula mexicana
Cotula mexicana
Cotula mexicana
Cotula mexicana

Crepis capillaris (L.) Wallr.

 
Asteraceae 5,911 4,373 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crepis capillaris
Crepis capillaris
Crepis capillaris
Crepis capillaris