ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cotyledon orbiculata L.

 
Crassulaceae 2,347 2,134 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cotyledon orbiculata
Cotyledon orbiculata
Cotyledon orbiculata
Cotyledon orbiculata