ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Crassula perforata Thunb.

 
Crassulaceae 1,412 1,327 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassula perforata
Crassula perforata
Crassula perforata
Crassula perforata