ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cydonia oblonga Mill.

സബർജിൽ
Rosaceae 4,822 3,637 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cydonia oblonga
Cydonia oblonga
Cydonia oblonga
Cydonia oblonga