ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cynara cardunculus L.

 
Asteraceae 1,531 1,143 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynara cardunculus
Cynara cardunculus
Cynara cardunculus
Cynara cardunculus