ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Draba discoidea Wedd.

 
Brassicaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Draba discoidea

Draba lapaziana Al-Shehbaz

 
Brassicaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Draba lapaziana
Draba lapaziana
Draba lapaziana
Draba lapaziana