ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Epilobium denticulatum Ruiz & Pav.

 
Onagraceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Epilobium denticulatum
Epilobium denticulatum