ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Eragrostis curvula (Schrad.) Nees

 
Poaceae 35 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis curvula
Eragrostis curvula
Eragrostis curvula
Eragrostis curvula

Eragrostis nigricans (Kunth) Steud.

 
Poaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis nigricans
Eragrostis nigricans
Eragrostis nigricans
Eragrostis nigricans