ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Erigeron rosulatus Wedd.

 
Asteraceae 14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erigeron rosulatus
Erigeron rosulatus
Erigeron rosulatus
Erigeron rosulatus