ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton

 
Geraniaceae 135 112 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erodium cicutarium
Erodium cicutarium
Erodium cicutarium
Erodium cicutarium