ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Evolvulus sericeus Sw.

 
Convolvulaceae 45 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Evolvulus sericeus
Evolvulus sericeus
Evolvulus sericeus
Evolvulus sericeus