ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Foeniculum vulgare Mill.

പെരുംജീരകം
Apiaceae 6,820 5,615 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare