ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Fraxinus angustifolia Vahl LC

 
Oleaceae 4,068 2,763 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia

Fraxinus excelsior L. NT

 
Oleaceae 13,964 10,687 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior

Fraxinus pennsylvanica Marshall CR

 
Oleaceae 73 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fraxinus pennsylvanica
Fraxinus pennsylvanica
Fraxinus pennsylvanica
Fraxinus pennsylvanica

Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. LC

 
Oleaceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fraxinus uhdei
Fraxinus uhdei
Fraxinus uhdei
Fraxinus uhdei