ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Gaillardia pulchella Foug.

 
Asteraceae 2,102 1,873 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gaillardia pulchella
Gaillardia pulchella
Gaillardia pulchella
Gaillardia pulchella