ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Geranium core-core Steud.

 
Geraniaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Geranium core-core

Geranium sessiliflorum Cav.

 
Geraniaceae 19 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Geranium sessiliflorum
Geranium sessiliflorum
Geranium sessiliflorum
Geranium sessiliflorum