ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Halenia caespitosa Gilg

 
Gentianaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Halenia caespitosa
Halenia caespitosa