ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hedera helix L.

 
Araliaceae 17,267 14,932 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hedera helix
Hedera helix
Hedera helix
Hedera helix