ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.

ഹൈഡ്രാഞ്ചിയ
Hydrangeaceae 13,092 11,593 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hydrangea macrophylla
Hydrangea macrophylla
Hydrangea macrophylla
Hydrangea macrophylla