ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hypochaeris echegarayi Hieron.

 
Asteraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hypochaeris echegarayi
Hypochaeris echegarayi

Hypochaeris radicata L.

 
Asteraceae 8,171 5,835 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hypochaeris radicata
Hypochaeris radicata
Hypochaeris radicata
Hypochaeris radicata

Hypochaeris taraxacoides (Meyen & Walp.) Ball

 
Asteraceae 37 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hypochaeris taraxacoides
Hypochaeris taraxacoides
Hypochaeris taraxacoides
Hypochaeris taraxacoides