ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ipomoea batatas (L.) Lam. DD

മധുരക്കിഴങ്ങ്
Convolvulaceae 1,919 1,618 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ipomoea batatas
Ipomoea batatas
Ipomoea batatas
Ipomoea batatas

Ipomoea plummerae A. Gray

 
Convolvulaceae 16 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ipomoea plummerae
Ipomoea plummerae
Ipomoea plummerae
Ipomoea plummerae

Ipomoea pubescens Lam.

 
Convolvulaceae 19 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ipomoea pubescens
Ipomoea pubescens
Ipomoea pubescens
Ipomoea pubescens

Ipomoea purpurea (L.) Roth

 
Convolvulaceae 4,687 3,991 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ipomoea purpurea
Ipomoea purpurea
Ipomoea purpurea
Ipomoea purpurea

Ipomoea tricolor Cav.

 
Convolvulaceae 179 120 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ipomoea tricolor
Ipomoea tricolor
Ipomoea tricolor
Ipomoea tricolor