ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Iris germanica L.

 
Iridaceae 4,338 3,754 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Iris germanica
Iris germanica
Iris germanica
Iris germanica