ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Junellia minima (Meyen) Moldenke

 
Verbenaceae 26 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Junellia minima
Junellia minima
Junellia minima
Junellia minima