ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Kageneckia lanceolata Ruiz & Pav. VU

 
Rosaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Kageneckia lanceolata