ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Lachemilla diplophylla (Diels) Rothm.

 
Rosaceae 10 1 നിരീക്ഷണം
Lachemilla diplophylla
Lachemilla diplophylla
Lachemilla diplophylla
Lachemilla diplophylla

Lachemilla pinnata (Ruiz & Pav.) Rothm.

 
Rosaceae 21 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lachemilla pinnata
Lachemilla pinnata
Lachemilla pinnata
Lachemilla pinnata