ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Leucanthemum vulgare Lam.

ഓക്സ് ഐ ഡെയ്സി
Asteraceae 7,199 5,796 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Leucanthemum vulgare
Leucanthemum vulgare
Leucanthemum vulgare
Leucanthemum vulgare