ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Lobelia erinus L.

 
Campanulaceae 2,746 2,478 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lobelia erinus
Lobelia erinus
Lobelia erinus
Lobelia erinus

Lobelia oligophylla (Wedd.) Lammers

 
Campanulaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lobelia oligophylla
Lobelia oligophylla
Lobelia oligophylla
Lobelia oligophylla