ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Mancoa hispida Wedd.

 
Brassicaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mancoa hispida
Mancoa hispida