ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Maytenus boaria Molina LC

 
Celastraceae 67 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Maytenus boaria
Maytenus boaria
Maytenus boaria
Maytenus boaria