ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Nasturtium officinale W.T. Aiton LC

 
Brassicaceae 29 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nasturtium officinale
Nasturtium officinale
Nasturtium officinale
Nasturtium officinale