ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Noticastrum marginatum (Kunth) Cuatrec.

 
Asteraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Noticastrum marginatum
Noticastrum marginatum