ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Oenothera punae Kuntze

 
Onagraceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oenothera punae
Oenothera punae
Oenothera punae
Oenothera punae

Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton

 
Onagraceae 587 412 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oenothera rosea
Oenothera rosea
Oenothera rosea
Oenothera rosea

Oenothera tetraptera Cav.

 
Onagraceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oenothera tetraptera
Oenothera tetraptera
Oenothera tetraptera
Oenothera tetraptera