ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Olea europaea L.

ഒലിവ്
Oleaceae 6,656 5,139 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea