ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Olsynium acaule (Klatt) Goldblatt

 
Iridaceae 10 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Olsynium acaule
Olsynium acaule
Olsynium acaule
Olsynium acaule