ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Oreocereus fossulatus (Labour.) Backeb.

 
Cactaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oreocereus fossulatus
Oreocereus fossulatus