ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Origanum vulgare L.

 
Lamiaceae 12,572 10,228 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Origanum vulgare
Origanum vulgare
Origanum vulgare
Origanum vulgare