ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Oxychloe andina Phil.

 
Juncaceae 29 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oxychloe andina
Oxychloe andina
Oxychloe andina
Oxychloe andina