ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Passiflora caerulea L.

 
Passifloraceae 9,250 8,269 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora caerulea
Passiflora caerulea
Passiflora caerulea
Passiflora caerulea

Passiflora manicata (Juss.) Pers.

 
Passifloraceae 77 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora manicata
Passiflora manicata
Passiflora manicata
Passiflora manicata

Passiflora tripartita (Juss.) Poir.

 
Passifloraceae 282 195 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora tripartita
Passiflora tripartita
Passiflora tripartita
Passiflora tripartita