ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov.

 
Poaceae 30 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pennisetum clandestinum
Pennisetum clandestinum
Pennisetum clandestinum
Pennisetum clandestinum