ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Penstemon hartwegii Benth.

 
Plantaginaceae 57 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Penstemon hartwegii
Penstemon hartwegii
Penstemon hartwegii
Penstemon hartwegii