ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Perezia ciliosa (Phil.) Reiche

 
Asteraceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Perezia ciliosa
Perezia ciliosa
Perezia ciliosa
Perezia ciliosa

Perezia coerulescens Wedd.

 
Asteraceae 14 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Perezia coerulescens
Perezia coerulescens
Perezia coerulescens
Perezia coerulescens

Perezia pygmaea Wedd.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Perezia pygmaea