ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill

 
Apiaceae 108 96 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Petroselinum crispum
Petroselinum crispum
Petroselinum crispum
Petroselinum crispum