ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Petunia hybrida Vilm.

 
Solanaceae 4,173 3,820 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Petunia hybrida
Petunia hybrida
Petunia hybrida
Petunia hybrida