ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Phacelia pinnatifida Griseb. ex Wedd.

 
Boraginaceae 19 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Phacelia pinnatifida
Phacelia pinnatifida
Phacelia pinnatifida
Phacelia pinnatifida