ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Philibertia parviflora (Malme) Goyder

 
Apocynaceae 10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Philibertia parviflora
Philibertia parviflora
Philibertia parviflora
Philibertia parviflora

Philibertia suberecta Goyder

 
Apocynaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Philibertia suberecta
Philibertia suberecta