ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. LC

 
Poaceae 3,227 2,450 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Phragmites australis
Phragmites australis
Phragmites australis
Phragmites australis