ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pinus montezumae Lamb. LC

 
Pinaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Pinus montezumae
Pinus montezumae

Pinus patula Schltdl. & Cham. LC

 
Pinaceae 40 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pinus patula
Pinus patula
Pinus patula
Pinus patula

Pinus pseudostrobus Lindl. LC

 
Pinaceae 19 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pinus pseudostrobus
Pinus pseudostrobus
Pinus pseudostrobus
Pinus pseudostrobus